Technologie i aplikacje informatyczne

Celem przedmiotu jest poznanie: zasad konstrukcji i funkcjonowania serwisów internetowych (ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia stron WWW i funkcjonowania portali informacyjnych), metod projektowania, organizacji i zarządzania aplikacjami bazodanowymi, idei i praktycznego zastosowania informatycznych systemów wspomagania decyzji jako narzędzi pomocniczych w zarządzaniu projektami turystycznymi. Najważniejsze zagadnienia to: podstawowe protokoły internetowe, komercyjne i darmowe narzędzia do budowania stron www, wykorzystanie chmury w e-biznesie turystycznym, projektowanie statycznej strony HTML z zakresu e-biznesu turystycznego, walidacja formalnej, użytkowej i estetycznej strony zbudowanej witryny internetowej; zapoznanie się z przykładową aplikacją bazodanową ze szczególną uwagą na współdzielenie danych, budowa projektu bazy danych – studium przypadku; wykorzystanie oprogramowania typu MS Project do efektywnego opracowywania planów i realizacji projektów turystycznych; szczegółowe poznanie filozofii działania systemów dystrybucji informacji o zasięgu globalnym (GDS) i współpracy z różnymi podmiotami rynku turystycznego.

Reklamy

Prawo internetu

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad odnoszących się do prawnych aspektów Internetu, w tym zwłaszcza w zakresie turystyki i rekreacji. Program przedmiotu obejmuje: podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie – obowiązki przedsiębiorcy, zawieranie i wykonywanie umów w Internecie, marketing i promocja w Internecie, ochrona danych osobowych w Internecie, jurysdykcja krajowa i prawo właściwe a Internet, odpowiedzialność prawna a Internet.

E-firma

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do programowania i ewidencji działalności firmy turystycznej prowadzącej działalność w Internecie. Treści wykładu koncentrują się na: planowaniu przychodów firmy e-biznesu turystycznego; rachunku kosztów firmy e-biznesu turystycznego; rachunku efektywności małej firmy e-biznesu turystycznego; ewidencji i analizy obrotów e-biznesu turystycznego; rachunkowości i sprawozdawczości małej firmy e-biznesu turystycznego; systemu podatkowego w e-biznesie turystycznym. W ramach ćwiczeń studenci dokonują analizy finansowej i rachunkowej wybranego przedsięwzięcia na e-rynku usług turystycznych.

E-rynki usług turystycznych

Celem przedmiotu jest poznanie oraz zrozumienie istoty, treści i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i innego typu organizacji turystycznych działających w e-biznesie, jako współcześnie powszechnie stosowanym modelu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii IT, w tym zwłaszcza Internetu. Program przedmiotu obejmuje prezentację e–rynku jako środowiska funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (w tym rozpatrzenie wpływu technologii teleinformatycznych na proces wymiany rynkowej, zachowań nabywczych konsumentów w Internecie oraz typów klientów korzystających z ofert kanału internetowego), a także analizę struktury przedmiotowej i podmiotowej poszczególnych e-rynków usług turystycznych (e-rynków usług przewozów pasażerskich, e-rynków usług hotelarskich, e-rynku imprez turystycznych) i obserwowanych na nich tendencji rozwojowych. W ramach ćwiczeń studenci dokonują analizy wybranego e-rynku identyfikując zróżnicowanie przedmiotu wymiany na tym rynku oraz jego uczestników.

Szanse na styku nauki i biznesu

Najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczu, w tym przypadku – sfery nauki i biznesu, gdzie dochodzi do sprzężeń zwrotnych. Dotyczy to zwłaszcza sfery nowych technologii, tam niejednokrotnie praktyka gospodarcza szybciej generuje nowe elementy, które dla naukowców bywają trudno uchwytne. Nie zmienia to faktu, że obustronne interakcje pomiędzy centrami badawczymi na uczelniach a przedsiębiorstwami sprzyjają kreacji innowacji. Podobnie jest w obszarze aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnych dla branży turystycznej i rekreacyjnej.

Katedra Polityki Turystycznej, a zwłaszcza funkcjonujący w ramach niej Zakład Statystyki i Informatyki, dzięki wieloletnim kontaktom z firmami z sektora informatycznego, dopracowała się sieci kontaktów formalnych i nieformalnych stanowiących pomost pomiędzy naszą Akademią a światem komercyjnych współtwórców technologii IT. Wśród podmiotów, które podjęły współpracę z naszą Katedrą, znalazły się następujące marki:

Loga IT1

Jako Katedra, staramy się dostarczać najwyższej jakości usług edukacyjnych, wykorzystujących synergię pomiędzy sferą teoretyczną a praktyczną. Podtrzymujemy również więzi z naszymi absolwentami, którzy w swojej pracy w branży wykorzystują nowoczesne technologie. Wśród nich są z jednej strony przedsiębiorcy, którzy już w czasie studiów podjęli ryzyko inicjacji projektu start up, tacy jak nasz absolwent – Pan Kamil Stepaniak – współwłaściciel firmy biegunsport.pl. Z drugiej strony nasi absolwenci pracują również w firmach sektora IT dedykowanych branży turystycznej, tak jak nasza absolwentka – Pani Weronika Liniewska – pracowniczka Europejskiego Centrum Oprogramowania Sabre, zlokalizowanego w Krakowie.

Powyższe przykłady pokazują wieloaspektowość sieci współpracy, realizowanej przez Katedrę Polityki Turystycznej. Wymiana wartości pomiędzy Akademią a branżowymi przedsiębiorstwami technologicznymi owocuje w kilku obszarach:

1. wzbogacania treści dydaktycznych o praktyczne aspekty działalności biznesowej;
2. kreowania możliwości do testowania aplikacji technologicznych w ramach zajęć ćwiczeniowych;
3. dostarczania doświadczeń do analizy ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych;
4. organizacji atrakcyjnych praktyk studenckich;
5. zapraszania ekspertów z branży do przeprowadzania wykładów otwartych na Akademii.

Podejmowane przez nas działania mają na celu zwiększenie szans naszych absolwentów na znalezienie satysfakcjonującego miejsca na współczesnym trudnym rynku pracy. Każdy z nas jest kowalem swojego losu, jednak czasem spotykamy ludzi, którzy kreują nam możliwości rozwojowe. Warto współpracować i wymieniać myśli z ludźmi o komplementarnych kompetencjach, skłonnych do współtworzenia wartości.

Efekty kształcenia

Mając na uwadze dążenie do realizacji celu specjalności „E-turystyka skonstruowano zestaw komplementarnych względem siebie przedmiotów, w których aktywne uczestnictwo pozwoli studentom na zdobycie:

1. Wiedzy odnośnie:

 • specyfiki e-rynku, jako środowiska prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podmiotowych i przedmiotowych struktur branżowych e-rynków usług turystycznych (e-rynków usług przewozów pasażerskich, e-rynków usług hotelarskich, e-rynków imprez turystycznych);

 • technik teleinformatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz innego typu organizacje turystyczne, a także kosztów i korzyści z ich stosowania w działalności operacyjnej;

 • roli i znaczenia rachunku opłacalności inwestycji jako instrumentu redukcji ryzyka gospodarczego;
 • zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowej (specyficzne elementy rachunkowości i sprawozdawczości oraz formy opodatkowania firm prowadzących działalność na e-rynkach

 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie: zawierania i wykonywania umów, marketingu i promocji, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności prawnej;

 • prawnej, fizycznej i organizacyjnej ochrony informacji w e-biznesie;
 • zasad ochrony informacji w systemach teleinformatycznych i na nośnikach informatycznych;
 • systemu controllingu jako koncepcji wspierającej proces zarządzania przedsiębiorstwem;
 • znaczenia i rodzajów controllingu, a także źródeł informacji controllingu w e-biznesie.

2. Umiejętności pozwalających na:

 • dokonywanie oceny efektywności projektów przedsięwzięć e-biznesowych w zakresie świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem prognozowania zasobów i otoczenia rynkowego organizacji;

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa na e-rynku turystycznym;

 • analizowanie i krytyczne ocenianie zawartości Internetu, w tym witryn WWW przedsiębiorstw przynależących do branżowych e-rynków turystycznych,

 • tworzenie stron WWW w oparciu o wiedzę o zasadach działania i budowania serwisów internetowych i aplikacji bazodanowych;

 • projektowanie i tworzenie elementów prostych baz danych;
 • analizowanie struktury bazy danych oraz wyszukiwanie i aktualizowanie w niej danych, jak też w utworzonym serwisie informacyjnym www;

 • wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie projektami (MS Project i Task Coach), jako narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji;

 • wybór najbardziej odpowiedniego systemu rezerwacyjnego do użytku w przedsiębiorstwie;
 • obsługę globalnych systemów dystrybucyjnych (Galileo, Amadeus);
 • wyszukiwanie informacji, dokonywanie i zarządzanie w sposób optymalny rezerwacjami lotniczymi, hotelowymi i samochodowymi.

Kompetencji społecznych w zakresie:

 • kreatywności w rozwiązywaniu problemów;
 • współdziałania w zespole na rzecz pozyskania oraz porządkowania danych i informacji rynkowych;
 • współdziałania w zespole, poprzez przyjmowanie w nim różnych ról związanych z opracowywaniem, zarządzaniem i realizacją projektów turystycznych.

Program

Przedstawiamy Wam kompozycję przedmiotów specjalnościowych wraz z informacją o prowadzących i liczbą godzin na studiach dziennych i zaocznych:

Lp

Przedmioty specjalnościowe

Ogółem godz.

Wykłady

Ćwiczenia

Prowadzący

1

E-rynki usług turystycznych

Dz: 45

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 10

Dz: 15

Zao: 10

Prof. nadzw. dr hab. W. Alejziak / Mgr Paweł Stelmach

2

 Technologie i aplikacje informatyczne

 Dz: 60

Zao: 40

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 20

Dr inż. Piotr Lewicki
3 Marketing internetowy

Dz: 60

Zao: 40

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 20

 Dr Małgorzata Kryczka

4

E-firma

 Dz: 45

Zao: 20

Dz: 15

Zao: 10

Dz: 30

Zao: 10

Dr B. Szczechowicz / Mgr Paweł Stelmach

5

Rozliczenia online

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 15

Zao: 10

Dz: 15

Zao: 10

Dr Andrzej Mularczyk / mgr W. Zych
Prawo Internetu

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 0

Zao: 0

Dr P. Cybula

7

Bezpieczeństwo informacji w e-biznesie

Dz: 45

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 10

Dz: 15

Zao: 10

Dr T. Wałek

8

Praktyka specjalnościowa

Dz: 160

Zao: 160

Dz: 0

Zao: 0

Dz: 160

Zao: 160

 9 Seminarium dyplomowe

Dz: 45

Zao: 45

Dz: 0

Zao: 0

Dz: 45

Zao: 45

Dz: 30Zao: 20