„Programowanie e-biznesu turystycznego”

Zapraszamy do zapoznania się z zarysem treści programowych przedmiotu „Programowanie e-biznesu turystycznego”:

 1. Programowanie i projektowanie. Metody programowania. Metody oceny projektów.
 2. Planowanie przychodów i elementy rachunku kosztów firmy e-commerce na rynkach turystycznych.
 3. Rachunek efektywności małej firmy e-commerce.
 4. Analiza wybranego przedsięwzięcia na e-rynku usług turystycznych (wybór domeny działalności, analiza możliwości rynkowych, badanie i wybór rynków docelowych, wybór celu i strategii firmy, planowanie systemu sprzedaży dóbr i usług, koszty pozyskiwania i wykorzystywania zasobów materialnych, koszty personelu, koszty logistyczne, analiza finansowa, proste metody oceny efektywności finansowej, analiza ryzyka rynkowego).
Reklamy

„E-rynki usług turystycznych”

Prezentujemy Państwu zarys treści programowych przedmiotu „E-rynki usług turystycznych”:

 1. E-rynek jako środowisko funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa.
 2. Obszary stosowania technik teleinformatycznych przez przedsiębiorstwa turystyczne.
 3. Struktura podmiotowa i przedmiotowa e-rynków usług przewozów pasażerskich, e-rynków usług hotelarskich, e-rynków imprez turystycznych.
 4. Rola witryny WWW w działalności przedsiębiorstwa turystycznego i metody analizy jej zawartości.
 5. Analiza zawartości witryn WWW wybranych firm przynależących do branżowych e-rynków turystycznych, a także innych organizacji związanych z turystyką.

Program

Przedstawiamy Państwu kompozycję przedmiotów specjalnościowych wraz z informacją o prowadzących i liczbą godzin na studiach dziennych i zaocznych:

Lp

Przedmioty specjalnościowe

Ogółem godz.

Wykłady

Ćwiczenia

Prowadzący

1

E-rynki usług turystycznych

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 20

Zao: 10

Dz: 10

Zao: 10

Dr B. Szczechowicz 

2

Programowanie e-biznesu turystycznego

Dz: 45

Zao: 30

Dz: 15

Zao: 10

Dz: 30

Zao: 20

Prof. nadzw. dr hab. W. Alejziak / Mgr Paweł Stelmach

3

Ewidencja działalności e-biznesowej w turystyce

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 10

Zao: 10

Dz: 20

Zao: 10

Dr A. Mularczyk

4

Prawo Internetu

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 0

Zao: 0

Dr P. Cybula

5

Serwisy i aplikacje bazodanowe

Dz: 40

Zao: 30

Dz: 10

Zao: 10

Dz: 30

Zao: 20

Dr S. Matusik / mgr inż. Robert Krupa

6

Informatyczne systemy wspomagania decyzji

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 0

Zao: 0

Dz: 30

Zao: 20

Mgr inż. A. Jakubiec

7

Bezpieczeństwo informacji w e-biznesie

Dz: 45

Zao: 20

Dz: 30

Zao: 10

Dz: 15

Zao: 10

Prof. nadzw. dr hab. L. Korzeniowski / mgr W. Zych, mgr T. Wałek

8

Controlling

Dz: 30

Zao: 20

Dz: 15

Zao: 10

Dz: 15

Zao: 10

Prof. nadzw. dr hab. L. Korzeniowski / mgr W. Zych

9

Praktyka specjalnościowa

Dz: 160

Zao: 160

Dz: 0

Zao: 0

Dz: 160

Zao: 160

10

Seminarium dyplomowe

Dz: 45

Zao: 45

Dz: 0

Zao: 0

Dz: 45

Zao: 45

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem z nami specjalności „E-biznes w turystyce”, zapraszamy Cię do podzielenia się swoimi opiniami pisząc na adres pawel.stelmach@awf.krakow.pl.

Efekty kształcenia

Mając na uwadze dążenie do realizacji celu specjalności „E-biznes w turystyce” skonstruowano zestaw komplementarnych względem siebie przedmiotów, w których aktywne uczestnictwo pozwoli studentom na zdobycie:

1. Wiedzy odnośnie:

 • specyfiki e-rynku, jako środowiska prowadzenia działalności gospodarczej;
 • podmiotowych i przedmiotowych struktur branżowych e-rynków usług turystycznych (e-rynków usług przewozów pasażerskich, e-rynków usług hotelarskich, e-rynków imprez turystycznych);
 • technik teleinformatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa oraz innego typu organizacje turystyczne, a także kosztów i korzyści z ich stosowania w działalności operacyjnej;
 • roli i znaczenia rachunku opłacalności inwestycji jako instrumentu redukcji ryzyka gospodarczego;
 • zasad funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowej (specyficzne elementy rachunkowości i sprawozdawczości oraz formy opodatkowania firm prowadzących działalność na e-rynkach
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie: zawierania i wykonywania umów, marketingu i promocji, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności prawnej;
 • prawnej, fizycznej i organizacyjnej ochrony informacji w e-biznesie;
 • zasad ochrony informacji w systemach teleinformatycznych i na nośnikach informatycznych;
 • systemu controllingu jako koncepcji wspierającej proces zarządzania przedsiębiorstwem;
 • znaczenia i rodzajów controllingu, a także źródeł informacji controllingu w e-biznesie.

2. Umiejętności pozwalających na:

 • dokonywanie oceny efektywności projektów przedsięwzięć e-biznesowych w zakresie świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem prognozowania zasobów i otoczenia rynkowego organizacji;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa na e-rynku turystycznym;
 • analizowanie i krytyczne ocenianie zawartości Internetu, w tym witryn WWW przedsiębiorstw przynależących do branżowych e-rynków turystycznych,
 • tworzenie stron WWW w oparciu o wiedzę o zasadach działania i budowania serwisów internetowych i aplikacji bazodanowych;
 • projektowanie i tworzenie elementów prostych baz danych;
 • analizowanie struktury bazy danych oraz wyszukiwanie i aktualizowanie w niej danych, jak też w utworzonym serwisie informacyjnym www;
 • wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie projektami (MS Project i Task Coach), jako narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji;
 • wybór najbardziej odpowiedniego systemu rezerwacyjnego do użytku w przedsiębiorstwie;
 • obsługę globalnych systemów dystrybucyjnych (Galileo, Amadeus);
 • wyszukiwanie informacji, dokonywanie i zarządzanie w sposób optymalny rezerwacjami lotniczymi, hotelowymi i samochodowymi.

Kompetencji społecznych w zakresie:

 • kreatywności w rozwiązywaniu problemów;
 • współdziałania w zespole na rzecz pozyskania oraz porządkowania danych i informacji rynkowych;
 • współdziałania w zespole, poprzez przyjmowanie w nim różnych ról związanych z opracowywaniem, zarządzaniem i realizacją projektów turystycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem z nami naszej specjalności, zapraszamy Cię do podzielenia się swoimi opiniami pisząc na adres pawel.stelmach@awf.krakow.pl.

 

Szanse na styku nauki i biznesu

Najciekawsze rzeczy dzieją się na pograniczu, w tym przypadku – sfery nauki i biznesu, gdzie dochodzi do sprzężeń zwrotnych. Dotyczy to zwłaszcza sfery nowych technologii, tam niejednokrotnie praktyka gospodarcza szybciej generuje nowe elementy, które dla naukowców bywają trudno uchwytne. Nie zmienia to faktu, że obustronne interakcje pomiędzy centrami badawczymi na uczelniach a przedsiębiorstwami sprzyjają kreacji innowacji. Podobnie jest w obszarze aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnych dla branży turystycznej i rekreacyjnej.

Katedra Polityki Turystycznej, a zwłaszcza funkcjonujący w ramach niej Zakład Statystyki i Informatyki, dzięki wieloletnim kontaktom z firmami z sektora informatycznego, dopracowała się sieci kontaktów formalnych i nieformalnych stanowiących pomost pomiędzy naszą Akademią a światem komercyjnych współtwórców technologii IT. Wśród podmiotów, które podjęły współpracę z naszą Katedrą, znalazły się następujące marki:

Loga IT1

Jako Katedra, staramy się dostarczać najwyższej jakości usług edukacyjnych, wykorzystujących synergię pomiędzy sferą teoretyczną a praktyczną. Podtrzymujemy również więzi z naszymi absolwentami, którzy w swojej pracy w branży wykorzystują nowoczesne technologie. Wśród nich są z jednej strony przedsiębiorcy, którzy już w czasie studiów podjęli ryzyko inicjacji projektu start up, tacy jak nasz tegoroczny absolwent – Pan Kamil Stepaniak – współtworca portalu http://experthotels.pl. Z drugiej strony nasi absolwenci pracują również w firmach sektora IT dedykowanych branży turystycznej, tak jak nasza absolwentka – Pani Weronika Liniewska – pracowniczka Europejskiego Centrum Oprogramowania Sabre, zlokalizowanego w Krakowie.

Powyższe przykłady pokazują wieloaspektowość sieci współpracy, realizowanej przez Katedrę Polityki Turystycznej. Wymiana wartości pomiędzy Akademią a branżowymi przedsiębiorstwami technologicznymi owocuje w kilku obszarach:

1. wzbogacania treści dydaktycznych o praktyczne aspekty działalności biznesowej;
2. kreowania możliwości do testowania aplikacji technologicznych w ramach zajęć ćwiczeniowych;
3. dostarczania doświadczeń do analizy ryzyka przedsięwzięć innowacyjnych;
4. organizacji atrakcyjnych praktyk studenckich;
5. zapraszania ekspertów z branży do przeprowadzania wykladów otwartych na Akademii.

Podejmowane przez nas działania mają na celu zwiększenie szans naszych absolwentów na znalezienie satysfakcjonującego miejsca na współczesnym trudnym rynku pracy. Każdy z nas jest kowalem swojego losu, jednak czasem spotykamy ludzi, którzy kreują nam możliwości rozwojowe. Warto współpracować i wymieniać myśli z ludźmi o komplementarnych kompetencjach, skłonnych do współtworzenia wartości.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem z nami naszej specjalności, zapraszamy Cię do podzielenia się swoimi opiniami pisząc na adres pawel.stelmach@awf.krakow.pl.

E-biznes w turystyce. Nowoczesne technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym

W dniu 27 października na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbył się wykład otwarty nt.: E-biznes w turystyce. Nowoczesne technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, który wygłosił dr Rafał Marek, inicjator oraz wykładowca „Akademii e-Travel”.

Kto nie był – niech żałuje. Otrzymaliśmy solidną dawkę rzeczowych argumentów za tym, że specjalność „E-biznes w turystyce” jest zgodna z najnowszymi trendami w prowadzeniu działalności gospodarczej w turystyce. Prezentowane były dane z raportów uznanych ośrodków analitycznych świadczące o stałym wzroście znaczenia technologii internetowych i mobilnych dla firm i konsumentów sektora turystycznego. Podkreślone zostało również rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na marketerów biegłych w implementacji działań promocyjnych i dystrybucyjnych z wykorzystaniem wachlarza technik sieciowych. Przede wszystkim jednak uzyskaliśmy obraz obszernej i ciągle rozrastającej się specjalności, stanowiącej nieodzowny element dzisiejszego życia gospodarczego.

Dziękujemy serdecznie:

 • dr Rafałowi Markowi, za podzielenie się w sposób inspirujący ułamkiem swojej wiedzy,
 • licznie obecnym studentom za zainteresowanie tematyką,
 • prodziekanówi Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF dr Jerzemu Raciborskiemu, za przychylny patronat i obecność,
 • kierownikowi Katedry Polityki Turystycznej, prof. AWF dr hab. Wiesławowi Alejziakowi, za organizację wykładu,
 • kierownikowi Zakładu Ekonomiki Turystyki, dr Bartoszowi Szczechowiczowi, za obecność i wsparcie,
 • kolegom (i koleżance) z Katedry Polityki Turystycznej AWF, za udział. Na miarę innych naszych obowiązków będziemy się starali ponawiać organizację wykładów otwartych tematycznie związanych ze specjalnością „E-biznes w turystyce”.

Cele

Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie uruchomił w roku akademickim 2013/2014 nową specjalność „E-biznes w turystyce” na studiach licencjackich na kierunku „Turystyka i rekreacja”. Informacja o nowej specjalności ukazała się na stronie Wydziału. W poniższym tekście znajdziecie Państwo dodatkową informację na ten temat.

Celem kształcenia w ramach specjalności „E-biznes w turystyce” jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w branży turystycznej, potrafiących twórczo wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne, zarówno w roli przedsiębiorcy inicjującego działalność gospodarczą w tym właśnie obszarze, jak i pracownika, legitymującego się wyróżniającymi się kompetencjami.

Dzisiejszy rynek pracy, również w branżach pierwotnie niezinformatyzowanych, w coraz większym stopniu zgłasza zapotrzebowanie na osoby zdolne do eksploatowania możliwości, które tkwią w gospodarce elektronicznej. Prowadzenie handlu elektronicznego, marketing internetowy, pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i wykorzystanie mediów społecznościowych, stały się typowymi aspektami działalności biznesowej. Aplikacje mobilne, poszerzona rzeczywistość (augmented reality), internet przedmiotów (internet of things, IoT), czy elektroniczne współtworzenie wartości z klientem – to przyszłościowe, zyskujące na popularności obszary, kreujące szansy dla przedsiębiorstw.

Zapraszamy serdecznie do wyruszenia z nami w podróż do przyszłości!

Pracownicy Katedry Polityki Turystycznej Wydziału Turystyki i Rekreacji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zakładów: Ekonomiki Turystyki, Prawa, Statystyki i Informatyki oraz Zarządzania

Jeśli jesteś zainteresowany(a) współtworzeniem z nami naszej specjalności, zapraszamy Cię do podzielenia się swoimi opiniami pisząc na adres pawel.stelmach@awf.krakow.pl.